Domov

Váš životpostavíme na
pevných základoch

Sme moderná stavebná firma zaoberajúca sa prípravou a realizáciou stavebných projektov na Slovensku a v okolitých krajinách. Zabezpečujeme predrealizačnú prípravu, dodávky stavebných prác ako aj technickú vybavenosť a inžiniersku činnosť.

Hodnoty na ktorých staviame

Stabilný tím je našim
nosným kameňom.

Len pevné vzťahy tvoria pevné základy. Vďaka nim sme stabilný tím. Kolektívna práca a dlhoročné odborné skúsenosti našich zamestnancov prinášajú profesionalitu a efektívne riešenia v každom stavebnom projekte.

Zodpovedne k lepším
zajtrajškom.

Už dávno vieme, že kvalita sa nemeria rýchlosťou. Pri každom projekte dbáme na detaily a dodržiavame vopred stanovené termíny a cenové ponuky.

Myslíme EKO
aj LOGICKY.

Zavedenie systému enviromentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 nás viedlo k väčšej zeinteresovanosti v otázkach životného prostredia ako je zníženie energetickej náročnosti, nakladanie s odpadom a celkové zlepšenie enviromentálnej výkonnosti.

Chránime čo
nám je vzácne

Našich zamestnancov si ceníme
a dbáme na ich bezpečnosť pri výkone práce. Vďaka systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zaisťujeme bezpečné prostredie pre všetkých pracovníkov na našich stavbách. Certifikát ISO 45001:2018.


Naše služby

Prázdnym priestorom
dávame
charakter

V rámci služby fit out riešení na mieru poskytujeme klientovi komplexné rekonštrukcie administratívnych a obchodných priestorov.
Fit out riešenia ponúkajú časovú úsporu a klienta odbremeňujú od riadenia stavebných prác. Podľa požiadaviek a predstáv klienta realizujeme celkové úpravy až po finálne zariadenie priestoru. Vo výsledku dodávame dizajnový produkt, ktorý obohatí interiér o špecifický charakter.


Naše služby

Odkrývame
potenciál budúcnosti

Jednou z činností našej práce je kompletná realizácia projektov od predprojektovej prípravy, cez projektové riadenie stavby až po kolaudáciu. Zabezpečujeme inžinierske činnosti, zaistenie územného a stavebného konania. Riadime celkovú tendrovú a realizačnú dokumentáciu a stavebný dozor počas výstavby.

Detaily sú v stavebníctve nevyhnutnosťou, a preto dbáme na kvalitu stavebných prác a používaných materiálov.
Našou prioritou je spokojnosť investora a následného kupujúceho.


Naše služby

Na miesta nazeráme
z inej
perspektívy

Myslíme na to, že staviame pre ľudí. Klientom zabezpečujeme kompletné dodávky stavebných prác vrátane rekonštrukcii podľa požiadaviek. Pred samotnou výstavbou realizujeme zameranie, vytýčenie stavby a výkopové práce. Zrealizujeme váš projekt s ohľadom na rozlohu pozemku, orientáciu k svetovým stranám, dispozíciu, materiálom a energetickej efektívnosti. Všetky práce vykonávame na základe vopred dohodnutého rozsahu.  Nestaviame len domy ale budujeme hodnoty, ktoré robia váš život pevnejším. 


Naše služby

Našou taktikou je
aj
statika

Okrem realizácie stavebných prác sa zameriavame aj na statické zásahy a sanácie budov. Podľa potrieb vám vypracujeme statický alebo sanačný posudok od autorizovaného špecialistu. Samozrejmosťou našej práce je kontrolný výpočet pri nových projektoch alebo zhodnotenie bezpečnosti a stability pri existujúcich stavebných konštrukciách. Po vypracovaní dokumentácie spevňujeme nosné prvky konštrukcie podľa návrhu statika.


Povedali o nás

„S firmou Metri spolupracujem dlhodobo, dohodnuté podmienky boli z ich strany vždy splnené k mojej spokojnosti.“

Pavol Benčík CEO Bencikculinary

„Oceňujem seriózny prístup, komunikáciu a v neposlednom rade aj kvalitu všetkých prevedených prác.“

Ing. Andrea Červenková, výkonná riaditeľka GYN-FIV a.s.

„Firma Metri, ako generálny dodávateľ stavebných prác, odviedla dobrú prácu na projektoch v obchodnom centre Avion.
Fit-outy kancelárií, obchodných jednotiek ale aj shell&core a búračky odovzdali včas a v dohodnutej kvalite.
Manažment firmy reaguje rýchlo a dobre komunikuje v tendri, aj počas realizácie.
Teším sa na dalšiu spoluprácu.“

Ján Plávka, Project Leader, Ingka Centres

Náš tím